สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองที่มีศักยภาพและความเหมาะสม

 

วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2565 นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นาง ขนิษฐา พระอารักษ์ กรรมการกลางสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ เดินทางร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ณ จังหวัดเพชรบุรี

อพท. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองที่มีศักยภาพและความเหมาะสม ในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก จากผลการศึกษาประจำปี 2564 กับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายในประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองที่มีศักยภาพในพื้นที่พิเศษของ อพท. กับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องตามองค์ประกอบของใบสมัครการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ในการนี้ ได้เดินทางไป ณ. จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาเมือง การวางนโยบาย ศึกษากิจกรรมต่างๆ ของเมืองเพชรบุรี เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ร่วมกับเมืองเพชรบุรี ที่ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านอาหาร

โดย อพท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรม สร้างความร่วมมือกับเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมือง ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก การอบรมครั้งนี้ทำให้ทราบถึงเป้าหมายการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนโดยใช้มิติ คุณค่าด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนตลอดจนทรัพยากรในท้องถิ่น

ข่าว .... มาโนช ชาญนรา

ภาพ ... ขนิษฐา พระอารักษ์