สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์เข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานมัคคุเทศก์ 
 
 
กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ขอเชิญชวนมัคคุเทศก์เข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานมัคคุเทศก์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้จาก QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
.