สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระประจำปี 2566 -2567

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระประจำปี 2566 -2567

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี (สทอบ.) ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2566-2567 แทน นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ ที่หมดวาระลงไปเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ก่อนจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีวาระประชุมก่อนเลือกตั้ง โดยประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2564-2565 ที่ปฏิบัติงานผ่านมาทั้ง 2 ปี ด้วยความอุตสาหะ เพราะการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาดโควิด – 19 และ น้ำท่วมใหญ่ของ จังหวัดอุบลราชธานี เราชาวท่องเที่ยวแทบจะไม่มารายได้เข้ามากันเลย ดังนั้นงานใหญ่ในอนาคตข้างหน้าของสมาคมฯ ต้องช่วยในการผลักดันการท่องเที่ยวอุบลฯ ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและนำรายจ่ายมาจ่ายในจังหวัดของเรา

สมาคมฯ นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ ในปี 2565 หลังจากนั้น มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยมี นาย ธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี เป็นประธานในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดยมีกรรมการเลือกตั้งประกอบไปด้วย นาย มาโนช ชาญนรา นางสาว ธนะวดี สายธนู นางสาว รภัสสรณ์ รังษีกาญจน์ส่อง ดำเนินการเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นวาระปี 2566-2567 (2 ปี) มีผู้สมัครในการรับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คือ นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ ผลการเลือกตั้งสมาชิกมาร่วมประชุมลงคะแนนครบทุกท่าน หลังการเลือกตั้ง นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ ได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ในที่ประชุมเพื่อของมติในการรับรองความประพฤติของคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ ทั้ง 19 ท่าน ดังนี้

1 นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมฯ
2 นาง ศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ
3 นาย ทรงศักดิ์ จิระสุข อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายพาหนะ ยานยนต์ รถเช่า
4 นาย สมศักดิ์ โชติประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายโรงแรม ที่พัก
5 นาง สิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริษัททัวร์ จัดทำทัวร์
6 นาง ตุ๊กตา ใจดี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายร้านอาหาร
7 นาง ขนิษฐา พระอารักษ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายตลาด ฝ่ายขาย
8 นาย ณัฐพล จำปาเทศ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายร้านของที่ระลึก
9 น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรมท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
10 นาย สุพศิน สุโภภาค อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายประสานงานชายแดน สื่อสาร เทคโนโลยี
11 น.ส. วิสสุตา เรืองรังษีดิษกุล อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร
12 น.ส. ธนะวดี สายธนู เลขานุการสมาคมฯ
13 นาย อภิชาต ศิวประภากร เหรัญญิกสมาคมฯ
14 นาย เด่นภูดิศ ซ้อมวงศ์ นายทะเบียนและบรรณารักษ์สมาคมฯ
15 น.ส. เกวลิน นาคำ ปฏิคมสมาคมฯ
16 นาย กรกรรณกฤษณ์ โฆษิตภูมิอมรกุล ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
17 นาย ศุภชัย วงศ์เวคิน กรรมการกลางสมาคมฯ
18 ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง กรรมการกลางสมาคมฯ
19 นาย สุวริศร์ เขินกลาง กรรมการกลางสมาคมฯ

ทั้ง 19 ท่าน สมาชิกสมาคมฯ รับรองทั้งหมด หลังการประชุม และแจ้งคณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ แล้ว จะได้ดำเนินการแต่งตั้ง แจ้งนายทะเบียนจังหวัดต่อไป

นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่านที่ไว้ใจในการเลือกให้รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ อีกครั้ง โดย นาย ศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ กล่าวถึงคติพจน์ในการทำงานว่า “พร้อมทำงานทันที ลงมือทันใด เดินก้าวไกล ไปด้วยกัน” และ กล่าวขอบคุณ นาย ธงชัย แสนทวีสุข ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ที่เป็นประธานในการเลือกตั้งในครั้งนี้

ข่าว / ภาพ นาย มาโนช ชาญนรา