สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ขั้นตอนของการเลือกตั้งสมาคมฯ ปี 2566

ผู้ที่ได้รับมอบหมายมาใช้สิทธิในการลงคะแนนแทนสมาชิกสมาคมฯ เอกสารประกอบด้วย

1 ใบใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสามัญสมาคมฯ (ใบมอบอำนาจ)

2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สมาชิกสมาคมฯ (ผู้มอบสิทธิ์)

3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แทนสมาชิกสมาคมฯ (ผู้รับมอบสิทธิ์)

ขั้นตอนของการเลือกตั้งสมาคมฯ ปี 2566

1 ตรวจเอกสารที่โต๊ะกรรมการ

2 จะต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาคมฯ (จนถึงปี 2565)

3 สมาชิกฯ มาลงคะแนนเองต้องเซ็นลายมือ พร้อมรับบัตรลงคะแนน

4 ผู้รับมอบสิทธิ์มาลงคะแนนแทน ต้องลงชื่อพร้อมลายเซ็น รับบัตรลงคะแนน (ผู้รับมอบอำนาจได้แค่ 1 สิทธิ์ เท่านั้น)

ประธาน และ คณะกรรมการ ในการเลือกตั้ง

1 ผอ. ธงชัย แสนทวีสุข ประธานการเลือกตั้ง

3 คุณ รภัสสรณ์ รังษีกาญจน์ส่อง กรรมการเลือกตั้ง

4 คุณ ธนะวดี สายธนู กรรมการเลือกตั้ง

5 คุณ มาโนช ชาญนรา กรรมการเลือกตั้ง