สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 10.00 น. ได้มีการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี แทนที่ นางสาว สุรีย์พร สร้อยเพชร ที่หมดวาระลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระปี 2566-2567 (2 ปี) ตาม คำสั่ง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ สทท./030/2566 สั่ง วันที่ 14 มีนาคม 2566 ประกอบไปด้วย ประธานกรรมการสรรหาจากสภาฯ 1 คน ผู้รับมอบอำนาจสมาชิกสามัญในพื้นที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี 1 คน ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน
ในส่วนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นาย ทรงศักดิ์ จิระสุข อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายยานยนต์ รถเช่า เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้

กรรมการทั้ง 3 คน ประกอบไปด้วย

1 นาง วาสิตา น้อยพรหม ประธานกรรมการ (สทท.)

2 นาย ทรงศักดิ์ จิระสุข กรรมการ (สทอบ.)

3 ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ กรรมการ (สนง.ทกจ.อบ.)

ได้ดำเนินการสรรหา โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและหลักฐานประกอบ หลังจากนั้นคณะกรรมการแจ้งผู้มีคุณสมบัติครบได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านการบริหารองค์กรและด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยไม่มีผู้สังเกตการณ์จาก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 1 คน คือ นางสาว นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม และ มัคคุเทศก์ ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ถูกต้องตามเงื่อนไขเฉพาะของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คือ

-ต้องเป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสมาคมที่เป็นสมาชิกสามัญ ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

-เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่

-เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่

-มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจของ สทท.

-การดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยนับจากปี (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567)

จากนั้นก็ให้ ผู้สมัครเข้าสรรหาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงวิสัยทัศน์ การดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และ ภายในประเทศ

เมื่อเสร็จสิ้น จากการแสดงวิสัยทัศน์ คณะกรรมการสรรหาจะสรุปรายงานการประชุม พร้อมบัญชีผู้ผ่านการสรรหา เสนอต่อคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาแต่งตั้งต่อไป.

ข่าว/มาโนช ชาญนรา

ภาพ/วัชระ ส่งศรี