สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาคมฯ ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ มัคคุเทศก์ เดินทางไปร่วมงานกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก โดย น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ และมัคคุเทศก์ นายมาโนช ชาญนรา ผู้ประสานงานสมาคมฯ เดินทางร่วมกับ นายอัครวุฒิ ธิมาทา นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะรถเช่าบริษัททัวร์มัคคุเทศก์จาก จังหวัดอุบลราชธานี  ประเทศไทยเข้าไปนครปากเซ เพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์ในภาคการท่องเที่ยวของภาคเอกชนกับ แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก โดยมีการมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ โรงเรียนประถมสมบูรณ์โนนหิน เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก

ในการมอบสิ่งของให้โรงเรียนซึ่งเป็นการร่วมมือกับ ไทย-ลาว ภาคเอกชนบริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ ร้านค้า ร้านบัวหิมะ สาขานครปากเซ ได้นำอุปกรณ์กีฬา เพื่อการพัฒนาการกีฬาของเด็กๆ พร้อมอุปกรณ์การเรียน สมุด ปากกา ดินสอ ขนม อุปกรณ์การสอนให้กับ ครู โรงเรียนประถมสมบูรณ์โนนหิน เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก

โรงเรียนนี้มีจำนวนนักเรียนจำนวนประมาณ 180 คน โดยมีอาคารเรียน 1 อาคาร ห้องน้ำ 2 ห้อง ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ป.1 – ป.5 เมื่อจบ ป.5 แล้วก็ไปเรียน ม.1 ต่อที่อื่น สอนภาคเช้าหยุดพักกลางวันเด็กๆ จะกลับบ้าน กลับมาเรียนอีกครั้งเวลา 13.30 น. โดยคณะผู้มอบสิ่งของแก่โรงเรียน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคุณครู โรงเรียนประถมสมบูรณ์โนนหิน ก่อนเดินทางไปนครปากเซ

ข่าว/ภาพ : มาโนช ชาญนรา