สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว (มาตรฐานสมัครใจ)
 
กรมการท่องเที่ยว โดย กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเข้าร่วมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว (มาตรฐานสมัครใจ)
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้จาก QR Code ด้านล่าง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
.