สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลา บ.ด่านใหม่

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มธุรกิจประเภทร้านค้า สินค้าที่ระลึก ของฝากเมืองอุบล ได้แก่

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลา บ.ด่านใหม่ 081-389 9562