สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ข้อควรปฏิบัติ ในการชมปรากฏการณ์ กุ้งเดินขบวน
 
 
"กุ้งเดินขบวน" Parading Shrimp เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยาก ที่เกิดจากปัจจัยทางธรรมธรรมชาติเป็นผู้กำหนดซึ่งปรากฎการณ์กุ้งเดินขบวนจะมีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมมาก หากมีความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติหรือการถูกรบกวน ดังนั้นผู้เข้าชมจะต้องพึงระมัดระวังและตระหนักถึง การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าชม ดังนี้
 
 
 
 
 
Cr : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า อุบลราชธานี